Subtitles by JinHan_27 (1316)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Fighting Girl (加油呀! 茉莉 , Jia You Ya Mo Li , Moli Fighting)
(2022)
TV   0 comments 0 received 5
1 hour ago
English Fighting Girl (加油呀! 茉莉 , Jia You Ya Mo Li , Moli Fighting)
(2022)
TV   0 comments 0 received 6
1 hour ago
English Because of Love (Wang Hou Yu Sheng / Jin Sheng You Ni / A Chance Meeting / 今生有你)
(2022)
TV   0 comments 0 received 14
1 hour ago
English Reset (Kai Duan / 开端)
(2022)
TV   0 comments 0 received 24
12 hours ago
Indonesian Operation: Special Warfare (Te Zhan Xing Dong / Lan Se Shan Dian / Special Ops Team 8 / 特战行动)
(2022)
Web   0 comments 0 received 6
12 hours ago
English Operation: Special Warfare (Te Zhan Xing Dong / Lan Se Shan Dian / Special Ops Team 8 / 特战行动)
(2022)
Web   0 comments 0 received 15
12 hours ago
Indonesian City of Streamer (Liu Guang Zhi Cheng / The City of Passing Time / 流光之城)
(2022)
Web   0 comments 0 received 7
12 hours ago
English City of Streamer (Liu Guang Zhi Cheng / The City of Passing Time / 流光之城)
(2022)
Web   0 comments 0 received 31
12 hours ago
Indonesian Cupid's Kitchen (Cooking Tasting Loving / Heartbreak at the Tip of the Tongue / She Jian Shang De Xin Tiao / 舌尖上的心跳)
(2022)
Web   0 comments 1 received 11
12 hours ago
English Cupid's Kitchen (Cooking Tasting Loving / Heartbreak at the Tip of the Tongue / She Jian Shang De Xin Tiao / 舌尖上的心跳)
(2022)
TV   0 comments 0 received 18
12 hours ago
Indonesian Because of Love (Wang Hou Yu Sheng / Jin Sheng You Ni / A Chance Meeting / 今生有你)
(2022)
TV   0 comments 0 received 7
1 days ago
English Mirror: A Tale of Twin Cities (Jing Shuang Cheng / Mirror: Twin Cities / 镜·双城)
(2022)
TV   0 comments 0 received 99
2 days ago
English Dream Garden (Chen Shui Hua Yuan / Sleeping Garden / 沉睡花园)
(2021)
TV   0 comments 0 received 61
3 days ago
Indonesian Lucky With You (San Sheng You Xing Yu Shang Ni / Sansheng was Lucky to Meet You / 三生有幸遇上你)
(2021)
Web   0 comments 1 received 20
3 days ago
English Lucky With You (San Sheng You Xing Yu Shang Ni / Sansheng was Lucky to Meet You / 三生有幸遇上你)
(2021)
TV   0 comments 0 received 31
3 days ago
Indonesian Nothing But You (Yan Li Yu Guang Dou Shi Ni / My Eyes Are Full of You / 眼里余光都是你)
(2022)
Web   0 comments 0 received 27
5 days ago
English Beyond Light Years (Guang Nian / 光年)
(2018)
    0 comments 0 received 12
5 days ago
Indonesian Beyond Light Years (Guang Nian / 光年)
(2018)
Web   0 comments 0 received 11
5 days ago
English If The Voice Has Memory (Ru Guo Sheng Yin You Ji Yi / Yu Gu Seng Yam Yau Gei Yik / 如果声音有记忆)
(2021)
TV   0 comments 0 received 143
15 days ago
Indonesian I Am The Years You Are The Stars (My Hundred Year Old Lover / Wo De Bai Sui Lian Ren / 我是岁月你是星辰))
(2021)
TV   0 comments 0 received 34
23 days ago
English I Am The Years You Are The Stars (My Hundred Year Old Lover / Wo De Bai Sui Lian Ren / 我是岁月你是星辰))
(2021)
TV   0 comments 0 received 127
23 days ago
Indonesian Meeting You Loving You (Ren hai zhi zhong yu jian ni / I Met You In The Crowd / 人海之中遇见你)
(2021)
TV   0 comments 1 received 20
23 days ago
English Meeting You Loving You (Ren hai zhi zhong yu jian ni / I Met You In The Crowd / 人海之中遇见你)
(2021)
TV   0 comments 0 received 93
23 days ago
Indonesian Lie to Love (Liangyan Xieyi / Liang Yan Xie Yi / 良言写意)
(2021)
TV   0 comments 0 received 39
26 days ago
English Lie to Love (Liangyan Xieyi / Liang Yan Xie Yi / 良言写意)
(2021)
TV   0 comments 0 received 89
26 days ago
Indonesian The Flowers Are Blooming (Qing Feng Lang Yue Hua Zheng Kai / 清风朗月花正开)
(2021)
Web   0 comments 1 received 27
12/21/2021
English The Flowers Are Blooming (Qing Feng Lang Yue Hua Zheng Kai / 清风朗月花正开)
(2021)
Web   0 comments 0 received 88
12/21/2021
English Party A Who Lives Beside Me (Party A Living Next To Me / Zhu Zai Wo Ge Bi De Jia Fang / 住在我隔壁的甲方)
(2021)
TV   0 comments 0 received 187
12/21/2021
English Heart of Loyalty (A Piece of Ice in the Jade Pot / Yi Pian Bing Xin Zai Yu Hu / 一片冰心在玉壶)
(2021)
TV   0 comments 0 received 162
12/21/2021
Indonesian Heart of Loyalty (A Piece of Ice in the Jade Pot / Yi Pian Bing Xin Zai Yu Hu / 一片冰心在玉壶)
(2021)
TV   1 comments 0 received 36
12/21/2021
English The Psychologist (Nv Xin Li Shi / Female Psychiatrist / The Psychiatrist / 女心理师)
(2021)
TV   0 comments 0 received 187
12/19/2021
Indonesian The Psychologist (Nv Xin Li Shi / Female Psychiatrist / The Psychiatrist / 女心理师)
(2021)
TV   0 comments 0 received 37
12/16/2021
English The Sweetest Secret (You Are My Sweetest Thing / Ni Shi Wo Zui Tian Mi De Xin Shi / 你是我最甜蜜的心事)
(2021)
Web   1 comments 0 received 45
12/16/2021
Indonesian The Sweetest Secret (You Are My Sweetest Thing / Ni Shi Wo Zui Tian Mi De Xin Shi / 你是我最甜蜜的心事)
(2021)
Web   0 comments 0 received 15
12/16/2021
Indonesian Irresistible (Irresistable / Tainted Love Revenge's Fury / Roi Rak Raeng Khaen / สั่งใจให้หยุดรักเธอ)
(2021)
Web   0 comments 1 received 21
12/14/2021
English Irresistible (Irresistable / Tainted Love Revenge's Fury / Roi Rak Raeng Khaen / สั่งใจให้หยุดรักเธอ)
(2021)
Web   0 comments 0 received 56
12/14/2021